Chuyên đề Đăng ký
Triển khai và phát triển mô hình nhân sự HRBP Đăng ký
Trở thành HRBP chuyên nghiệp Đăng ký
HRBP Manager Đăng ký
Chiến lược quản trị nhân sự 4.0 Đăng ký
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Đăng ký
Xây dựng hệ thống BSC-KPIs Đăng ký
Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đăng ký
Xây dựng & áp dụng hệ thống lương (3Ps) Đăng ký
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng dành cho cấp quản lý Đăng ký
Chiến lược thu hút và giữ chân người tài Đăng ký
Chiến lược truyền thông nội bộ Đăng ký
Các phương pháp tính lương và các chế độ chính sách (C&B) Đăng ký
Kỹ thuật soạn lập hệ thống mô tả công việc chuyên nghiệp. Đăng ký
Giảng viên nội bộ (Train the Trainer) Đăng ký
Đăng ký đào tạo

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn