• Tư Vấn
    Apr 14, 2023 PDCA CYCLE - CHU TRÌNH CẢI TIẾN LIÊN TỤC

    PDCA (Plan - Do - Check - Action) là một chu trình cải tiến liên tục gồm 4 giai đoạn từ việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến để tạo ra sự phát triển không ngừng trong một quá trình, hoạt động cụ thể của Doanh nghiệp. Vòng tròn PDCA hay còn gọi là vòng tròn Deming.

UPLIFT - Training & Consulting

Tầng 6, Tòa nhà Sky View - 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0902 639 685
Email: training-consulting@uplift.vn